Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education

Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 355 - 400 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14527/pegegog.2021.010 İndeks Tarihi: 07-06-2022

Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education

Öz:
The present study aimed to investigate senior teacher candidates’ theoretical knowledge about curriculum development, their perceived competence for subjectspecific curriculum knowledge, and the curriculum-related courses taken during their pre-service teacher education. As a survey, the study was carried out with 473 senior teacher candidates majoring in the elementary science, elementary mathematics, English language, and classroom teaching programs of the education faculties at two public universities in Ankara during the 2017-2018 academic year. The data were gathered through the Curriculum Development Knowledge Test and the Subjectspecific Curriculum Questionnaire and analyzed by making use of the descriptive and inferential statistical methods. The findings revealed that the curriculum development and subject-specific curriculum related courses in the pre-service teacher education programs were limited. According to the results, senior teacher candidates did not feel very competent in subject-specific curriculum knowledge and they had very limited and superficial knowledge about curriculum development. In the light of these results, it is recommended that curriculum development should be acknowledged as one of the core competencies of pre-service teacher education programs and should be associated with all related courses both horizontally and vertically, embedded deliberately in the teaching-learning process
Anahtar Kelime:

Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde program geliştirme bilgisinin kazandırılması

Öz:
Bu araştırmada, son sınıf öğretmen adaylarının program geliştirmeye ilişkin sahip oldukları kuramsal bilgi düzeyleri, kendi alanlarına özgü öğretim programı bilgisi yeterlik algıları ve hizmet öncesi eğitim sürecinde aldıkları program geliştirme ve öğretim programı içerikli derslerin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama deseninde yürütülen çalışmada, Ankara ilindeki iki devlet üniversitesinin 2017-2018 akademik yılında ilköğretim fen bilgisi, ilköğretim matematik, İngilizce ve sınıf öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören 473 son sınıf öğretmen adayına uygulanan Program Geliştirme Bilgi Testi ve Öğretim Programı Anketi aracılığıyla elde edilen veriler, betimleyici ve yordayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgularda hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen adaylarına sunulan program geliştirme ve öğretim programı içerikli derslerin sınırlı olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretim programı bilgisi açısından kendilerini çok yeterli hissetmedikleri, program geliştirmeye ilişkin oldukça sınırlı ve yüzeysel bilgilere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında, program geliştirmenin öğretmen eğitimi lisans programlarının temel yeterliklerinden biri olarak kabul edilmesi ve ilgili tüm derslerin öğrenme-öğretme süreçleriyle bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hem yatay hem de dikey düzlemde ilişkilendirilmesi önerilmektedir
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altıntaş, S., Göçen-Kabaran, G., & Kabaran, H. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi. Turkish Studies, 13(4), 1397-1411.
 • Altun, T., & Şahin, M. (2009). Değişen ilköğretim programının sınıf öğretmenleri üzerindeki psikolojik etkilerinin incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 15-32.
 • Ayan, M. (2011). Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü programlarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandırma düzeyi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (11. baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Baştürk, S., & Dönmez, G. (2011). Examining pre-service teachers’ pedagogical content knowledge with regard to curriculum knowledge. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 743-775.
 • Bay, E., Gündoğdu, K., Ozan, C., Dilekçi, D., & Özdemir, D. (2012). İlköğretim öğretmen adaylarının program yaklaşımlarının analizi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(3), 15-30.
 • Beauchamp, G. A. (1982). Curriculum theory: Meaning, development, and use. Theory into Practice, 21(1), 23-27.
 • Behar, L. S. (1994). The knowledge base of curriculum: An empirical analysis. Lanham, MD: University Press of America.
 • Board of Education (BoE) (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB]) (2019). Haftalık ders çizelgeleri.
 • Retrieved December 18, 2019 from https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/08141710_ ilkogretimkurumlari_hdc.rar
 • Brooks, G. P., & Johanson, G. A. (2003). TAP: Test analysis program. Applied Psychological Measurement, 27(4), 303–304.
 • Burkhardt, H., Fraser, R., & Ridgway, J. (1990). The dynamics of curriculum change. In I. Wirszup & R. Streit (Eds.), Developments in school mathematics around the world (Vol. 2, pp.3-30). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Carl, A. E. (2009). Teacher empowerment through curriculum development theory into practice. Cape Town Juta and Company Ltd. Center for Measurement, Selection and Placement (CMSP) [Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi]
 • (ÖSYM). (2019). 2019 Kamu personel seçme sınavı (KPSS) kılavuzu: A grubu ve öğretmenlik. Retrieved July 18, 2019 from https://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/2019/KPSS/kilavuz22072019.pdf
 • Clements, D. H. (2002). Linking research and curriculum development. In L. D. English (Eds.), Handbook of international research in mathematics education (pp.599-630). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Collwill, J., & Gallagher, C. (2007). Developing a curriculum for the twenty-first century: The experiences of England and Northern Ireland. Prospects, 37, 411-425.
 • Çetinkaya, S., & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309.
 • Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Demirel, Ö. (2019). Eğitimde program geliştirme (26. baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Doll, R. C. (1996). Curriculum improvement: Decision making and process. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Doğanay, A., Akbulut Taş M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan-Türkkan, B., Sarı, M., Karakuş, M., Aybek, B., Sadık, F., & Akbulut, T. (2015). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde model arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Duman, E. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının program geliştirme yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi (Ankara Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi örnekleri). Unpublished doctorate dissertation, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Duru, A., & Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 67-81.
 • Elliott, J. (1994). The teacher's role in curriculum development: An unresolved issue in English attempts at curriculum reform. Curriculum Studies, 2(1), 43-69.
 • Eraslan, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 238-248.
 • Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123- 138.
 • Eren, A. (2010). Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 379-388.
 • Eret-Orhan, E. (2017). Türkiye’de öğretmen adayları aldıkları öğretmen eğitimi hakkında ne düşünüyor? Nitel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 42(189), 197-216.
 • Ertürk, S. (2017). Eğitimde “program” geliştirme (2. baskı). Ankara: Edge Akademi Yayıncılık.
 • Esen, E. (2019). Öğretmenlik uygulaması dersinin İngilizce öğretmen adaylarının profesyonel kimlik algılarına ve gelişimlerine yansımaları. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications Ltd.
 • Fives, H., Hamman, D., & Olivarez, A. (2007). Does burnout begin with student teaching? Analyzing efficacy, burnout, and support during the student teaching semester. Teaching and Teacher Education, 28(4), 1-35.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw-Hill Companies.
 • Gerrard, J. & Farrell, L. (2014). Remaking the professional teacher: Authority and curriculum reform. Journal of Curriculum Studies, 46(5), 634-655.
 • Goodlad, J., Klein, F., & Tye, K. (1979). The domains of curriculum and their study. In J. Goodlad and Associates (Eds), Curriculum inquiry: The study of curriculum practice (pp. 43-76). New York: McGraw Hill.
 • Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New York, NY: Teachers College Press.
 • Hakan, A., Sağlam, M., Yaşar, Ş., Gültekin, M., Deveci, H., Kürüm-Yapıcıoğlu, D., Batmaz, B., Çam-Aktaş, B., Güvey-Aktay, E., & Kasa, B. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri alanlarındaki hizmet-içi eğitim gereksinimleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. No:2215
 • Hale, J., & Dunlap, R. (2010). An educational leader’s guide to curriculum mapping: Creating and sustaining collaborative cultures. Thousand Oaks, CA: Sage. Higher Education Council (HEC) (Yükseköğretim Kurulu [YÖK]), (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved April 3, 2019 from https://www.yok.gov.tr/ Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari.pdf
 • Hjalmarson, M. A. (2008). Mathematics curriculum systems: Models for analysis of curricular innovation and development. Peabody Journal of Education, 83, 592-610.
 • Huizinga, T., Handelzalts, A., Nieveen, N., & Voogt, J. (2013). Teacher involvement in curriculum design: Need for support to enhance teachers’ design expertise. Journal of Curriculum Studies, 46(1), 33–57.
 • International Bureau of Education [IBE], (1998). Curriculum development. Educational Innovation and Information, Newsletter 97, 1-7. Retrieved August 25, 2019, http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/ user_upload/archive/Publications/Innovation/inno97e.pdf
 • Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (65), 827-840. Kelly, A. V. (2004). The curriculum: Theory and practice. London: SAGE Publications Limited.
 • Keskin, A. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kızılaslan-Tunçer, B. & Şahin, Ç. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21( 2), 247-260 Konokman, Yavuz, G., Yanpar-Yelken, T., Karasolak, K., & Cesur, E. (2017). Teachers' perception: Competent or not in curriculum development. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 5(4), 56-73.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlayan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218. Li, H. (2006). School-based curriculum development: An interview study of Chinese kindergartens. Early Childhood Education Journal 33(4), 223-229.
 • Livingston, M., McClain, B. & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers’ philosophies and educational goals. Education, 116(1), 124-129.
 • MacNab, D. (2000). Raising standards in mathematics education: Values, vision, and TIMSS. Educational Studies in Mathematics, 42(1), 61-80.
 • Marsh, C. (1989). Reconceptualizing school-based curriculum development: Decision at the school level. London: McGraw-Hill.
 • Marsh, C., Day, C., Hannay, L., & McCutcheon, G. (1990). Reconceptualising school-based curriculum development. London: The Falmer Press.
 • McLennan, B., McIlveen, P., & Perera, H. N. (2017). Pre-service teachers' self-efficacy mediates the relationship between career adaptability and career optimism. Teaching and Teacher Education, 63, 176-185.
 • McNeil, J. D. (2006). Contemporary curriculum: In thought and action. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Ministry of National Education (MoNE) [Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)], (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Retrieved April 8, 2019 from http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/ 2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf Null, W. (2011). Curriculum: From theory to practice. UK: Rowman & Littlefield Publishers, INC.
 • Official Gazette, [Resmi Gazete]. (2002). Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik [Karar No: 2002/3975]. Retrieved October 22, 2019 from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.20023975.pdf
 • Oliva, P. F., & Gordon, W. (2013). Developing the curriculum (8th ed.). Boston: Pearson.
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, principles and issues (7th ed.). Essex, England: Pearson Education Limited.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows. London: McGraw-Hill Education
 • Porter, A. C. (2002). Measuring the content of instruction: Uses in research and practice. Educational Researcher, 31(7), 3-14.
 • Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. (2nd ed). New York: McGraw-Hill. Sabar, N. (1985). School-based curriculum development: Reflections from an international seminar. Journal of Curriculum Studies, 17(4), 452-456.
 • Saracaloğlu, S., Yılmaz, S., Çengel, M., Çöğmen, S., Karademir, Ç. A., & Kanmaz, A. (2010). Elementary teachers’ views about their roles in curriculum development and evaluation process: The case of Denizli. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 2427-2434.
 • Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015). Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34.
 • Saylor, J. G., Alexander, W. M., & Lewis, A. J. (1981). Curriculum planning for better teaching and learning. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Schwab, J. J. (1973). The practical 3: Translation into curriculum. The School Review, 81(4), 501-522.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform, Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Skilbeck, M. (1984). School-based curriculum development. London: Harper & Row.
 • Süral, S. & Dedebali, N. C. (2018). A study of curriculum literacy and information literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education. European Journal of Educational Research, 7(2), 303-317.
 • Şahan, H. H. (2010). Öğretmenlerin programa ilişkin algıları. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metinler Kitabı (285-293). Balıkesir-Ayvalık, 13-15 Mayıs. Retrieved October 22 from http://pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=117866
 • Şahin, Ö., & Soylu, Y. (2017). Examining development of curriculum knowledge of prospective mathematics teachers. Journal of Education and Practice, 8(2), 142-152. Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New York Harcourt, Brace & World.
 • Tan Şişman, G. (2017). Öğretmen yetiştirme lisans programları ders içeriklerinde “eğitim programı” kavramı. İlköğretim Online Dergisi, 16(3), 1301–1315.
 • Tan-Şış̇man, G. & Karsantık, Y. (2021). Curriculum development in Singapore and Turkey: Reflections of administrative structure and educational reforms. Bartın University Journal of Faculty of Education, 10(1), 109-130.
 • Tan-Şış̇man, G., & Kerkez, B. (2019). The views of the teachers on the concept of curriculum in vocational and technical education. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 262-286.
 • Tutkun, Ö. F., & Aksoyalp, Y. (2010). 21. yüzyılda öğretmen yetiştirme eğitim programının boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 361-370.
 • Uluçınar-Sağır, Ş., & Karamustafaoğlu, O. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının program geliştirme sürecine ilişkin bilgi düzeyleri. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 109-123.
 • Unruh, G. G. & Unruh, A. (1984). Curriculum development, problems, process and progress. California: McCutchan Publishing Corporation.
 • Varış, F. (1989). Eğitimde program geliştirmeye sistematik yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 7-12.
 • Varış, F. (1969). Eğitimde program araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1), 23-32.
 • Walker, D. (2003). Fundamentals of curriculum: Passion and professionalism. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
 • Wayne, A. J., & Youngs, P. (2003). Teacher characteristics and student achievement gains: A review. Review of Educational Research, 73(1), 89-122.
 • Wiles, J., & Bondi, J. (1993). Curriculum development: A guide to practice. New York: Macmillian Publishing Company.
 • Yılmaz, İ., & Özdemir, F. (2016). K bağımsız grubu karşılaştırmak için dayanıklı yöntemler. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, 8(2), 143-51.
 • Yiğit, N. (2002). Öğretim programları geliştirmede öğretmenin rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 296, 27-33.
 • Yüceer-Öztürk, Y. (2019). İngilizce öğretmen adaylarının öğretim programına yönelik bilgi düzeyleri, yeterlik algıları ve deneyimleri. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
APA Tan Sisman G (2021). Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. , 355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
Chicago Tan Sisman Gulcin Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. (2021): 355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
MLA Tan Sisman Gulcin Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. , 2021, ss.355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
AMA Tan Sisman G Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. . 2021; 355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
Vancouver Tan Sisman G Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. . 2021; 355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
IEEE Tan Sisman G "Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education." , ss.355 - 400, 2021. 10.14527/pegegog.2021.010
ISNAD Tan Sisman, Gulcin. "Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education". (2021), 355-400. https://doi.org/10.14527/pegegog.2021.010
APA Tan Sisman G (2021). Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 11(1), 355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
Chicago Tan Sisman Gulcin Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 11, no.1 (2021): 355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
MLA Tan Sisman Gulcin Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.11, no.1, 2021, ss.355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
AMA Tan Sisman G Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2021; 11(1): 355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
Vancouver Tan Sisman G Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2021; 11(1): 355 - 400. 10.14527/pegegog.2021.010
IEEE Tan Sisman G "Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education." Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 11, ss.355 - 400, 2021. 10.14527/pegegog.2021.010
ISNAD Tan Sisman, Gulcin. "Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education". Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 11/1 (2021), 355-400. https://doi.org/10.14527/pegegog.2021.010