Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1497 - 1513 Metin Dili: Türkçe

Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki

Öz:
Bu çalışmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyi ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 2600 öğrenci, örneklemini ise basit tesadüfi örneklem yoluyla belirlenen 875 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu , Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğretim türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplar için t testi, program türü ve sınıf değişkenlerine göre farklılaşma olup olmadığının belirlenmesi için ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile gruplar arası farklılığın kaynağını belirlemek üzere Tukey HSD testi yapılmıştır. Yabancılaşma düzeyi ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek amacıyla da regresyon analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğrencilerin orta düzeyde yabancılaşma duygusu yaşadıkları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre yabancılaşma düzeyi ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarda, gruplar arasında anlamlı farklıklılar bulunurken, öğretim türü değişkenine göre sadece yabancılaşma düzeyinde, program türü değişkenine göre ise öğretmenliğe yönelik tutum boyutunda anlamlı fark görülmektedir. Yabancılaşma düzeyi ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasındaki ilişki analiz edildiğinde, orta düzeyde olumsuz bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

The relationship between the levels of alienation of the education faculty students and their attitudes towards the teaching profession

Öz:
It was intended in this study to ascertain the relationship between the levels of alienation of the education faculty students, and their attitudes towards the teaching profession. The sample of the research was composed of the 875 students appointed via simple random sampling out of the total population of 2600 of the Education Faculty of Adiyaman University. Personal Information Form , Student Alienation Scale , and Scale of Attitude towards Teaching Profession were used so as to collect respective data. In the data analysis, t-test for independent groups was conducted so as to determine whether the alienation levels and the attitudes towards the teaching profession varied according to the variables of gender and mode of teaching, while One-Way Analysis of Variance was performed so as to determine whether there was any differentiation according to the variables of program type and class, and Tukey HSD test was computed so as to determine the source of the intergroup difference. Regression analysis was used in order to determine the level of the relationship between the levels of alienation and the attitudes towards the teaching profession. Out of the obtained findings, it was seen that the students experienced a medium level of alienation, while their attitudes towards the teaching profession were at a high level. In the two dimensions, according to the variables of gender and class, meaningful differences were only seen at the level of alienation in view of the variable of the mode of teaching, and the same was seen at the dimension of attitudes towards the teaching profession in view of the program type variable. Meanwhile, a medium level of negative relationship was found between the level of alienation and the attitudes towards the teaching profession.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA ÇAĞLAR Ç (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1497 - 1513.
Chicago ÇAĞLAR ÇAĞLAR Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13, no.3 (2013): 1497 - 1513.
MLA ÇAĞLAR ÇAĞLAR Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.13, no.3, 2013, ss.1497 - 1513.
AMA ÇAĞLAR Ç Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(3): 1497 - 1513.
Vancouver ÇAĞLAR Ç Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(3): 1497 - 1513.
IEEE ÇAĞLAR Ç "Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, ss.1497 - 1513, 2013.
ISNAD ÇAĞLAR, ÇAĞLAR. "Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13/3 (2013), 1497-1513.